Home>Hardanger>Eidfjord kommune>Statsstønad verkar mot sentralisering og usunn konkurranse
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Statsstønad verkar mot sentralisering og usunn konkurranse

— Det kan godt tenkjast at butikkar som elles ville bli lagt ned, no blir haldne opne på grunn av den positive haldninga hos styresmaktene, og vi er svært godt nøgde med stønads ordningane til daglegvarehan delen i utkantområda, seier den assisterande direktøren i Nor ges Kolonial og Landhandlarfor bund, Agnar Øvrebø, til Nynorsk Pressekontor. Det er no eitt år sidan styres maktene sette i verk ei økonomisk stønadsordning med driftsstønad, .investeringstilskot og konsulenthjelp for daglegva rebutikkar med økonomiske vanskar. Handelsdepartementet opplyser at det no er over 8 900′ daglegvarehandlarar i landet, og at ein finn 4 386 av desse i grissgrendte strok eller på mindre tettstader. 1 324 dagleg varehandlarar ligg mier enn 4 kilometer frå næraste konkur rent, og omkring 1000 av desse har så veikt kjøpargrunnlag at dei fekk stønad til større nyin vesteringar og konsulentråd for å kunne drive betre. Stønads ordningane vil venteleg bli ut bygde og det er meininga søkna dane om slik stønad skal avgje rast på fylkesplan heretter, me dan det til no har vore Handels departementet som har hatt an svaret for å få stønadsordninga ne inn i rett spor, opplyser» de partementet. — Korleis ser Norges Kolonial og Landhandlarforbund på at departementet gjennom desse stønadsordningane vil vri kon kurransen til fordel for mindre daglegvareutsal?
— Sanninga er at det i heile et terkrigstida har skjedd ei formi -1 dabel konkurransevriding i ret ning sentrum, og det er dette ein no prøver snu. Sentraliseringa førte til at skulen, posthuset og til sist handelsmannen blei borte mange stader, seier ass. dir. Øv rebø.
— Det blir no arbeidd med å setje ein stoppar for at det ofte blir reklamer meir for rabatten på ei vare enn for sjølve vara? — Sal av rabatt i staden for varer har og i aller høgste grad ført til konkurransevriding, for di dei som kan kjøpe inn store parti har greidd å presse prisa ne ned.
Norges Kolonial og Landhand larforbund legg no stor vekt på at ordninga med investeringstil skot må byggjast vidare ut, gjerne etter reglane i Distrikte nes Utbyggingsfond. Det er sær leg viktig at ein gjer det moge leg for unge å ta over ved å gje dei lån med lang avdragstid, no ko ein kan få til gjennom samar beid mellom styresmaktene, kredittinstitusjonane og bank vesenet. Det er heilt klart at in vesteringstilskotet må få ein heilt annan storleik enn det har no, seier adm. dir. Øvrebø, som ventar i spaning på framlegget frå konsentrasjonsutvalet, der ein arbeider for å løyse proble ma daglegvarehandlarane i ut kantområda slit med. Det vil og kome ei Stortingsmelding om daglegvarehandelen i vårsek sjonen.

Review Overview

Summary

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *