1977 Januar Kultur Ymse

Auka aktivitet i Noregs Ungdomslag – Førebyggjande arbeid i vid meining

Omtrent 40 nye lag har slutta seg til Noregs Ungdomslag i året som gjekk. Og denne års auken er normal for organisasjonen om ein ser på dei tre siste åra. I alt har denne samskipnaden for ungdomslaga vel 31 000 medlemer, fortel Nynorsk Pressekontor. -Kva er grunnen til auka tilsig av ungdomslag, general sekretær Egil Hyldmo i Noregs Ungdomslag? -Det nye generasjonen som kom i etterkrigstida har vorte lei av
stramt budsjett
1977 Hardanger Januar Politisk Ullensvang

Ullensvang heradstyre vedtek stramt, men ekspansivt budsjett

Heradstyret i Ullensvang hadde møte torsdag 20. januar. Budsjettet vart vedteke utan større ordskifte. Dei fleste talarane tykte [caption id="attachment_525" align="alignright" width="300"] Det vart vedteke eit stramt budsjett[/caption] budsjettframlegget var godt, varsamt sett opp, men likevel med tanke på å gjera noko i året som kom og. Ordførar Hesthamar sa at utan det ekstra ordinære statstilskotet me har fått, hadde det vore svært vanskeleg å setja opp dette budsjettet. Me
1977 Hardanger Januar Kjøtproduksjon månad Utgjeve

Ikkje lett for skogbruket i 1976 – betre for jordbruket

SKOGBRUKET I 1976 Marknadsføringa gjekk ikkje lett for skogbruket. Direktør Ivar Aavatsmark seier dette til Landbrukets Sentralforbund. Det var venta konjunkturoppgang, i andre halvåret serleg. Alle rekna med og spådde dette. Men året vart heller mellom dei tyngste av alle etter krigen — serleg for treforedlingsindustrien. Sagbruka fekk det lettare. Heimemarknaden hadde bruk for last og var sers betalingsfør. Vi fører lite trelast ut or landet, og marknaden for trelast
Logoen til Ullensvang herad
1977 Januar Politisk Skogbruk Ullensvang Ymse

6 stillingar vert inndregne: Mannskapsplan for kommunale etatar i «rest»-Ullensvang

På møtet 20. januar skal Ullensvang heradsstyre, handsama framlegget, til mannskaps planen for dei kommunale etatane. [caption id="attachment_300" align="alignright" width="234"] Logoen til Ullensvang herad[/caption] Mannskapsplanane inneber inndraging av i alt 6 stillingar. Desse stillingane er husmorvikarstilling og oppsynsmann-stilling ved teknisk etat. Båe desse stillingane vert overført til Eidfjord. Vidare tek 4 stillingar der det for tida ikkje er tilsett folk: 2 utearbeidarstillingar ved teknisk etat/skogreisinga, stilling som trekkontrollør ved heradskassen og