Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Folketalet går ikkje nemnande ned i Odda og Ullensvang

I Ullensvang var folketalet pr. 1.1.76 5166 og 1.1.77 5158 (Eidfjord er rekna med) altså ein nedgang på 6. I dette året var 72 fødde, 231 innflytta frå andre herad i landet 50 flytta inn frå utlandet, 52 døde i dette året, 261 flytta ut til andre herad, og 46 til utlandet. I Odda var folketalet pr. l.i. 76 9446 og 1.1.77 9374, ein nedgang på 72 personar. Det var
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Folkestyre

Den engelske tenkjaren John Locke utforma i si tid læra om folkesuvereniteten som i stutte drag gjekk ut på at all makt i samfunnet måtte gå ut frå folket. Desse tankane har slege ned i folket vårt og vorte grunnfesta der. Etter siste verdskrigen er folk med dei mest ulike samfunns syn samde om å hylla det demokratiske samfunnsidealet. Når folk med heilt ulik politisk syn likevel prisar demokratiet, kjem
Hardanger Odda Kommune Politisk Ymse

Ordet fritt: Planlegging utan omtanke

Tidlegare i vinter høyrde me at Odda kommune hadde fått godkjent to forprosjekt for nye barneskular i Odda, ein på Bakke og ein på Eide. Om desse skulane nokon gong vert bygde, er etter møtet i kommunestyret den 29. des. heilt på det uvisse. Kommunestyret gjorde i dette møtet vedtak om at det er viktig å få full avklåring og prioritering av bustadområda, før ein tek stilling til bygging av
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Låneskulda i Hordaland herad: Jondølingane skuldar 55 kroner kvar, Oddingane 4 960 kroner

Kommunane i Hordaland hadde ved årsskiftet tilsaman 1230 millionar kroner i låneskuld. I medel vert det omlag 3180 kroner pr. hordalending. Mest låneskuld hadde Bergen med 737 millionar kroner. I den andre enden av lista finn vi Jondal med berre 70 000 kroner i låneskuld. Jondal er og det heradet «som har minst skuld pr. innbyggar, med 55 kroner. For fleire herad gjeld det og at det nett no skjer
Hardanger Odda Kommune Politisk Ymse

Formannskapet i dag: Fritaking av kommunal renovasjon

Skal ein ikkje ha lov til å sleppa den kommunale renovasjonsavgifta når ein meiner at ein kan nytta alt hushaldsavfallet til dyrefor og til [caption id="attachment_182" align="alignright" width="246"] Torkjell L. Stana Prøver verta kvitt renovasjonsavgifta[/caption] kompostjord, og då ikkje har av fall å levera til det kommunale bossbrenningsanlegget? Ja, det skal for mannskapet i Odda ta standpunkt til i kveld: Saka gjeld Torkel L. Stana som heilt sidan det vart
Eidfjord kommune Hardanger Politisk Ymse

EIDFJORD: Kloakk og vassforsyning etter vassdragsreguleringa

Det er klart at vassdragsreguleringa vil føra til vanskar med vasstilføringa og kloakkeringa for visse deler av Eidfjord. For Sysendalen er det viktig å få avklara dette spørsmålet. Kommunestyret vedtok difor på møte tysdag at desse spørsmåla må vera løyst i god tid før reguleringa av Eidfjord.Nord vert heilt eller delvis teke i bruk. Det må snarast råd takast opp drøftingar med NVE-Statskraftverka for å finne ei minneleg løysing. Det
Hage/dyrking Jondal Kvam herad Politisk Ullensvang Ymse

Regional differensiering av dyrkingstilskot

Regjeringa vil endre reglane for tilskot til nydyrking. Dei nye reglane vil vere klare dette året, dersom Stortinget handsamar St.m. 14 om Landbrukspolitikken i vårsesjoen, får Nynorsk Pressekontor vite i Landbruks departementet. Dersom regjeringa får stønad frå fleirtalet i Stortinget, vil tilskotet ikkje berre bli avhengig av kor stort bruket er, men også av om bruket ligg i eit område der landbrukspolitikarane ønskjer å stimulere til nydyrking. Det er ingen
Eidfjord kommune Hardanger Politisk Ymse

Tone Moger i Eidfjord: Kva med likestilling i nemnder og råd?

Det var ei lang saksliste medlemmene i Eidfjord kommunestyre skulle koma gjennom på det fyrste møtet etter [caption id="attachment_170" align="alignright" width="300"] Kommunestyre Eidfjord 1977[/caption] at Eidfjord vart eigen kommune frå 1. Januar. Det stod 46 saker på sakslista, og dei fleste sakene gjekk greitt unna. Over 30 av sakene var val til ymse styre og råd. I samband med desse vala tok Tone Moger (Ap) ordet som einaste kvinnelege representant