Odda Kommune Ymse

Lars Seim vann Saudasprinten

Lars Seim, Røldal, vann Saudasprinten foran B-løparen Tore Moe, Suldal, og junioren Harts M. Abotnes, Sauda. Løpet gjekk over 10 km laurdag og 14 km sundag. Det var fine løyper båe dagane, men ein del smurningsproblem sundag. Også andre lokale løparar gjorde det godt. Marit Oppedal, Korlevoll, vann jenter 12 år, Anna Madsgård, Korlevoll vann jenter 13 år, Svein Jøsendal, Odda IL, vart andremann i gutar 13 år, Tone Dalum,
Målkamp Ymse

Bokklubben lovar endringar: Nynorsken ofra liten omtanke

-Bokklubben lovar endring: Nynorsken ofra liten omtanke, seier direktør Giæver til bladet «Dagen». Me har gjeve ut for lite bøker både på nynorsk og samisk, seier direktør Gjæver i Den norske Bokklubben, då bladet Dagen tok opp klagemålet som formannen i Noregs Lærarmållag, Arne Skjerven, hadde sett fram om at boka til Ingebrigt Davik er omsett til bokmål, og dei borna som vil ha nynorskutgåva må kryssa av om dette.
Ymse

Kommunen tek over grunn på Seljestad

Mange er det som har hatt problem med å finna parkeringsplass for bilen sin på Seljestad. Serleg ille har det vore dei siste vintrane og verst i påskeveka. Mange har tala om at det skulle vore opparbeidd ein del vinterparkerihgsplassar. Med tanke på det som hende i kommunestyret mellom jol og nyttår; er det grunn til å tru at kommunen no vil freista å finna ei løysing på parkeringsspørsmålet. Frå
Ymse

SUNDAGSTANKAR: Er Jesus med i ditt reisefylgje?

Jolebodskapen fortel om dette store at Gud har vorte menneske for å frelse oss. Gud har gjort eit avgjerande brubyggingsarbeid frå seg til oss. No er vi inne i openberringstida og desse to sidene ved Jesus, sann Gud og sant menneske møter oss i tekstane på ulik vis. Desse sidene kjem også sterkt fram i teksten for fyrstkomande sundag der vi møter Jesus i tempelet som tolvåring. Dette er einaste
Ullensvang Ymse

Grunneigar og hyttebyggar meldt til politiet – Ullensvang hardt til felts mot ulovleg hyttebygging

Ein har tidlegare rekna med at det gjekk føre seg ein del ulovleg hyttebygging og at det var ein heil del ulovlege tilbygg og installasjonar i hyttefelta i Sysendalen. Ei synfaring bygningssjefen har hatt/stadfesta dette og Ullensvang bygningsråd har no gjort vedtak om å melda fleire personar til politiet for ulovleg bygging, samstundes som ei rekkje andre hyttebyggarar i Sysendalen har fått pålegg om å fjerna ulovleg oppførte tilbygg og
Ullensvang Ymse

Korleis skal me bruka oljepengane?

Spør Gula Tidend nokre vestlendingar. Også heradsgartnar Tomas Sekse, Ullensvang er spurd. Han svarar at han vil bruka pengane til å [caption id="attachment_103" align="alignright" width="241"] Tomas Sekse, Heradsgartnar i Ullensvang Herad[/caption] gje utkantane betre samferdsle. Me har stort areal, lite folk og spreidd busetnad. Samstundes er det eit mål å halda på den spreidde busetnaden og arbeidsplassane i vanskelege geografiske strok. Men skal me nå målet, må me og vilja
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skræmande auke i vald- og narkotikasaker, viser eit oversyn frå Hardanger Politikammer

Ein oversikt over arbeidsmengda til Hardanger Politikammer for 1976 syner at drukken skapsforeseelsar har minka til under det halve i høve til 1975, medan talet på narkotikasaker som er etterforska syner ein farleg auke også i Odda. Det er politi meistar Finn Steinkopf som seier dette til «Hardanger». At talet på registrerte drukkenskapssaker har minka har nok sin grunn i at vi i større grad enn tidlegare køyrer personane heim
Ymse

Eit år er gått

Du spør: Kvar vart det av det? Og kva fekk eg gjort — og levd? Mykje vart annleis enn du trudde. Det vart mange tome stunder og dagar i staden for klårleik og skapande kraft og uro som førde mot nye og rikare mål. Det var så mange som slo seg til ro med lite og inkje rundt i kring deg at du gådde mest ikkje før du sjølv hadde
Ymse

Ordet fritt Jon Bleie: Halldor Meland

Av bokelskarar møter me ofte to slag. .. 1. Den store samlaren av verdifulle bøker, kostbare verk står der til prydnad i hyller, og skåp, som ærefullt symbol på høg kultur. Bokelskar 2. er bibliotekar i dei små bygdeboksamlingar. Utlånaren i 20-30 år, og lenger, med sut og gleda trufast gjer sitt beste kveikja lesehungren mellom folk, og hjelper lånarane finna bøker dei har gleda og nytte av. Av desse
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå Margunn Marie Hansen til Tore Thorstenson for kr. 108 000,-. Grunnbokheimel til gr.nr. 18 br.nr. 6, 12 og 26 i