høyreapparat
Hardanger Helse Ymse

Høyreapparata ligg i skuffa

Ein stor del av dei høyrslehemma som er rådd til å nytta høyreapparat, let apparatet liggja i skuffa. Det skortar nemleg mykje på fullnøgjande [caption id="attachment_510" align="alignright" width="293"] Folk som treng det, har høreapparat i skuffa[/caption] tilbod om opplæring i bruk og stell av slike apparat. Før opplæringsspørsmålet er løyst, vil ikkje Rikstrygdeverket gå inn for gratis høyreapparat til alle som treng eit slikt, slik de t.d. har det i
Til eit barn
Hardanger Politisk Skule Ymse

Brev til eit barn

[caption id="attachment_506" align="alignright" width="212"] Pål Sundvor "Brev til eit barn"[/caption] Av Pål Sundvor i «Nationen» Når eg ikkje har skrive dette brevet før, er det kort og godt fordi eg ikkje visste korleis eg skulle forma det. Eit brev til eit vakse mennske kan ein forma heller likesælt. Men når ein skal skriva eit brev til eit barn, då kan ein ikkje vera lettvint — og ein må samstundes vera
Forvirring
Hardanger Målkamp Politisk

«Midt-Noreg»-sak i Norsk Språkråd

[caption id="attachment_499" align="alignright" width="173"] Forvirring[/caption] Norsk Språkråd vil no bli spurt om ikkje fagutvalet i rådet kan uttale seg om ein bør verne språket mot Midt Noregnemninga og ikkje tillate at det blir eit nytt namn på kartet. Og dei som ber om dette vil nok passe på å gjere språkrådet merksam på at Midt Noreg no held på å gli inn i språket utan at korkje det offentlege eller
Kommunevåpen Odda
Hardanger Odda Kommune Politisk

Saksliste Odda kommunestyre onsdag 26. jan. 1977 kl. 18,00

Odda kommunestyre innkalles med dette til møte i Rådhuset [caption id="attachment_374" align="alignright" width="240"] Kommunevåpen Odda[/caption] . SAKLISTE: 1. Meldinger. 2. Aldersboligene på Kvitavoll. Utsatt OK-sak nr. 216 fra møte 29. des. 1976. 3. Organiseringen av kultursektoren i Odda kommune. Utsatt OK-sak nr. 221 fra møte 29. des. 1976. 4. Revisjonsmelding til regnskapet for 1975 for Odda kommunekasse, Odda El.verk, Odda komm. kinomatograf og Odda havnekasse. Utsatt OK-sak nr. 222 fra
Målkamp Politisk Skule

Norsklærarane vil styrkja morsmålet – Nytt landslag for norskundervisning.

Norsklærarane rundt om i landet innan alle skuleslag driv på og organiserer seg. Det første nummeret av bladet Norsklæraren [caption id="attachment_494" align="alignright" width="293"] Lærar[/caption] er no kome ut, og i februar skal Landslaget for norskundervisning skipast i Stavanger. Opptakten til dette skipingsmøtet kom på eit seminar i vår, om morsmålet i det norske utdanningssystemet. Det nye landslaget er ikkje meint å vera ei fagforeining som skal konkurrera med dei ulike
Noregsmållag logo
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Alle dialektar like bra Skriftleg opplæring i dialekt som krav i dialektveke

— Det bør bli høve for elevane i dei lågste klassene til å skrive på dialekten før dei gradvis blir rettleidde til å skrive på normalmålet, heiter det m.a. i dialektplattforma til mållaga, som vart vedtekne på eit sams styremøte mellom Noregs Mållag og Norsk Målungdom i Oslo. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="230"] Noregs Mållag[/caption] Dei to styra vedtok å skipe til dialektveke denne vinteren med, og den landsomfattande dialektveka i
OL-Moskva
Idrett Utanriks

Atten bygningar for 12 000 idrettsfolk

Olympiabyen i Moskva kjem til å ha eit flateinnhald på 1007 dekar, opplyser det sovjetiske pressebyrået [caption id="attachment_446" align="alignright" width="153"] OL-Moskva[/caption] NOVOSTI. Området som er valt ut ligg svært bra til, berre 10-15 minutt å køyre til idrettsanlegga i Lusjniki, rosportkanalen og sykkel banane. Det er heller ikkje langt inn til sentrum i Moskva, skriv Nynorsk Pressekontor. Planen er at det skal byggast 18 bygningar på 16 etasjar for dei
Hardanger folkehøgskule
Hardanger Skule Ymse

Kva koster det å gå på folkehøgskule? Stipend kan dekkja heile skuleopphaldet

Det er mange ungdommar, som ved desse tider lurar på kva dei skal gjere neste år, og tanken på ein folkehøgskule melder seg for mange. Da er det godt å vite at det er mange folkehøgskular å velje mellom -i det heile 88 stykke spreidd over heile landet, og i alt 370 i heile Norden. Lova seier at ein skal vera fylt 17 år for å komme inn på ein
Promillesaker i Kvam aukar
Hardanger Kvam herad Ymse

Auka promillesaker i Kvam lensmannsdistrikt

[caption id="attachment_468" align="alignright" width="300"] Promillesaker i Kvam aukar[/caption] saker siste året. Størst nedgang har det vore på innbrot og tjuveri frå 91 til 54 saker. Talet på promillesaker har gått ned frå 22 til 18. Når det gjeld talet på forenkla forelegg i trafikksaker har det auka frå 130 i 1975 til heile 345 det siste året. Elles syner statistikken frå Kvam lensmannskontor desse tala (Tala i paranteser for 1975).
Henrik Krohn 1826-1879
Ymse

Henrik Krohn ville lytta bonden kulturelt: Eit 150-årsminne om patrisiarsonen frå Bergen

Forretningsmannen og diktaren Henrik Krohn, mannen som gjekk i brodden for den organiserte målrørsla og fekk skipa det fyrste mållaget i Noreg, Vestmannalaget, høyrde til ei av dei rikaste og mest på vyrde patrisiar-ættene innan handelsstanden i Bergen. Far hans, konsult Wollert Krohn, åtte forutan i Bergen, og store eigedomar i Fana, m.a. Stend, og der voks Henrik Krohn opp og lærde «strilemål», eller det gode bygdemålet i Fana, frå