Noregsmållag logo
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Alle dialektar like bra Skriftleg opplæring i dialekt som krav i dialektveke

— Det bør bli høve for elevane i dei lågste klassene til å skrive på dialekten før dei gradvis blir rettleidde til å skrive på normalmålet, heiter det m.a. i dialektplattforma til mållaga, som vart vedtekne på eit sams styremøte mellom Noregs Mållag og Norsk Målungdom i Oslo. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="230"] Noregs Mållag[/caption] Dei to styra vedtok å skipe til dialektveke denne vinteren med, og den landsomfattande dialektveka i
Målkamp

Lærarane må kunna meir og betre norsk meiner Studentmållaget i Bergen.

Lærarane i grunnskulen må ikkje få undervise i norsk med berre eit kort kurs på vel 20 timar i norsk, meiner Student mållaget i Bergen. På halvårsmøtet til laget vart det vedteke ei fråsegn der det m.a. heiter at det vil føre til at lærarane får for lite norskkunnskapar, kjenne svært lite målføra og tilhøvet mellom dialektane og skriftmålet, fortel Nynorsk Pressekontor. [caption id="attachment_449" align="alignright" width="263"] StudentMållaget Bergen[/caption] Studentmållaget krev
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Språkformannen om Langslet-kritikken: – Skremande mangel på språkpolitisk kontakt.

Aviser og kringkasting har kunna melde om sterk kritikk frå Stortinget når det gjeld verksemda til Norsk Språkråd. Høgre sin kultur-førar, Lars Roar Langslet, kom med ein interpellasjon der han gjekk hardt ut mot verksemda til Norsk Språkråd. Han meinte mellom anna at visse innstillingar som Rådet har kome med uroar han, og at mange råd går på tvers av det Stortinget meiner, skriv Nynorsk Presse kontor. — Er ikkje
Hage/dyrking Hardanger Målkamp Politisk Ullensvang Ymse

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag, Kåre Lutro

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag Nye standardreglar for frukt, bær, grønsaker og poteter. Fruktdyrkarane i bygdene her er no vortne kjende med brevet Dykkar frå 13. des. f.å. Det går der klårt fram at De ikkje kan (vil?) etterkoma kravet vårt om at Norsk Standard for frukt i og bær 2800-2811 denne gongen skulle redigerast på nynorsk. På våre kantar av landet har me lenge no
Målkamp Politisk Ymse

Målgåva for 1976 slo alle rekordar.

Etter den siste finteljinga på Skrivarstova til Nynorsk Mållag ved nyttårsleitet syner det seg at målgåva har sprengt alle skjema og budsjett i året som gjekk. Styret i Noregs Mållag sette seg som mål å få inn 270 000 kroner i 1976, men skar seinare ned summen til 230 000 etter at målgåva gjekk noko tregt fyrste kvartalet. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="300"] Noregs mållag logo[/caption] Tala for 1976 syner at
Målkamp Ullensvang Ymse

Ullensvang Hagebrukslag syng ut: Uråd å få mæle og skiljereglar for frukt på nynorsk

I Oslo er det ei verksemd som kallar seg Norges Standariseringsforbund. Dei som arbeider der, har til oppgåve å ta den endelege avgjerda for standarden av frukt og bær som skal gå til sal, og dei sender årlege reglar for storleik- og kvalitets sorteringar. No ser det ut til at dei også vil standardisera språket. Alt som kjem frå dette laget er på bokmål, endå truleg over halvparten av medlemene
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Målkamp Odda Kommune Ullensvang Ymse

15 nye lag i Noregs Mållag — Dialektarbeidet styrkjer målrørsla

Målrørsla seglar i medvind ser det ut for. Skrivaren i Noregs Mållag, Olaf Almenningen, kan fortelja til Nynorsk Pressekontor at det ved årsskiftet var 264 mållag med til saman 16 800 medlemer. Av desse laga er det 15 nye, fordelt over heile landet, frå Finnmark til Telemark. Økonomien ser og ut til å vera betre enn før, sjølv om samskipnaden ikkje toppar likningsboka. Berre på ein og ein halv haustmånad
Hardanger Målkamp Politisk

Nynorsk-fåkunne blant universitets-tilsette, Skrift-konsulentar på tale

Dei lærde ved Universitetet i Oslo kan ikkje nynorsk. —Kunnskapen på dette området i administrasjonen og undervisninga er skrøpelege greier, seier universitetsdirektør Olav M. Trovik til Nynorsk Pressekontor. Eit utslag av denne mangelen på almenutdanning blant dei som arbeider ved ein av dei høgaste læreanstaltane i landet er m.a. at studentar ikkje får oppgåver på nynorsk til eksamen, slik dei har krav på. Seinast i vår var det ein student
Målkamp Ullensvang Ymse

MEIR NYNORSK I BOKKLUBBEN: Skort på nynorskbøker eit pedagogisk brotsverk

Blir det meir nynorsk i Den Norske Bokklubben? Etter det Nynorsk Pressekontor veit skal det no vera drøftingar mellom Bokklubben og [caption id="attachment_255" align="alignright" width="233"] Storsal av Jon Bleie sine bøker i Sørfjorden[/caption] målorganisasjonane om kva som kan gjerast for å spreie meir nynorsk-lesnad gjennom den største bokklubben i landet. Grunnen til dette er den kritikken som har kome frå mange målfolk mot utgjevingspolitikken til Den Norske Bokklubben. Som kjent
Målkamp

Barne -og Ungdomsavdelinga i NRK: Meir geografisk og språkleg jamstelling

Reisebudsjettet til Barne- og Ungdomsavdelinga i radio har auka kraftig dei siste åra. Dette gjer at programmedarbeidarane kan dekkje meir av det som skjer utanom Oslo enn før, og programma blir av den grunn sterkare farga både av geografisk og språkleg jamstelling, skriv Nynorsk Pressekontor. —Auken i reisebudsjettet heng saman med at vi strevar med å desentralisere sendingane våre, seier den konstituerte program redaktøren i Barne- og Ungdomsavdelinga, Paul Skoe.