Noregsmållag logo
1977 Hardanger Januar Kultur Målkamp Politisk

Målgåva

I eit tidlegare nummer av «Hardanger» hadde me ei gledeleg melding om rekordstor målgåve for 1976. Skrivarstova åt Noregs Mållag hadde sett som mål å få 270 000kr. i målgåve for fjoråret. Men etter som målgåvene kom heller tregt inn første helvta av året, fann Skrivar stova at det var nok å setja vonene for høgt med 270 000 kroner. Så skar dei talet ned til 230'000 kr. .Det var
1977 Hardanger Januar Målkamp Ymse

Smånytt 22 Jan 1977

Boset i sekk eller dunk? Nytt interkommunalt oppmalingsapparat for søppel frå 70 000 Vestfoldingar startar opp no straks over ny-året. Søppelet vert fylt i sekker i staden for i dunkar hos kvart hushald. Danskane var først ute med sekkerenovasjon i Skandinavia. Dette var i 1957. Første året gjekk det det med 150 000 sekker av papir frå Sverige. I dag har dei mest berre sekke-renovasjon i Danmark — og berre
Forvirring
Hardanger Målkamp Politisk

«Midt-Noreg»-sak i Norsk Språkråd

[caption id="attachment_499" align="alignright" width="173"] Forvirring[/caption] Norsk Språkråd vil no bli spurt om ikkje fagutvalet i rådet kan uttale seg om ein bør verne språket mot Midt Noregnemninga og ikkje tillate at det blir eit nytt namn på kartet. Og dei som ber om dette vil nok passe på å gjere språkrådet merksam på at Midt Noreg no held på å gli inn i språket utan at korkje det offentlege eller
Målkamp Politisk Skule

Norsklærarane vil styrkja morsmålet – Nytt landslag for norskundervisning.

Norsklærarane rundt om i landet innan alle skuleslag driv på og organiserer seg. Det første nummeret av bladet Norsklæraren [caption id="attachment_494" align="alignright" width="293"] Lærar[/caption] er no kome ut, og i februar skal Landslaget for norskundervisning skipast i Stavanger. Opptakten til dette skipingsmøtet kom på eit seminar i vår, om morsmålet i det norske utdanningssystemet. Det nye landslaget er ikkje meint å vera ei fagforeining som skal konkurrera med dei ulike
Noregsmållag logo
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Alle dialektar like bra Skriftleg opplæring i dialekt som krav i dialektveke

— Det bør bli høve for elevane i dei lågste klassene til å skrive på dialekten før dei gradvis blir rettleidde til å skrive på normalmålet, heiter det m.a. i dialektplattforma til mållaga, som vart vedtekne på eit sams styremøte mellom Noregs Mållag og Norsk Målungdom i Oslo. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="230"] Noregs Mållag[/caption] Dei to styra vedtok å skipe til dialektveke denne vinteren med, og den landsomfattande dialektveka i
Målkamp

Lærarane må kunna meir og betre norsk meiner Studentmållaget i Bergen.

Lærarane i grunnskulen må ikkje få undervise i norsk med berre eit kort kurs på vel 20 timar i norsk, meiner Student mållaget i Bergen. På halvårsmøtet til laget vart det vedteke ei fråsegn der det m.a. heiter at det vil føre til at lærarane får for lite norskkunnskapar, kjenne svært lite målføra og tilhøvet mellom dialektane og skriftmålet, fortel Nynorsk Pressekontor. [caption id="attachment_449" align="alignright" width="263"] StudentMållaget Bergen[/caption] Studentmållaget krev
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Språkformannen om Langslet-kritikken: – Skremande mangel på språkpolitisk kontakt.

Aviser og kringkasting har kunna melde om sterk kritikk frå Stortinget når det gjeld verksemda til Norsk Språkråd. Høgre sin kultur-førar, Lars Roar Langslet, kom med ein interpellasjon der han gjekk hardt ut mot verksemda til Norsk Språkråd. Han meinte mellom anna at visse innstillingar som Rådet har kome med uroar han, og at mange råd går på tvers av det Stortinget meiner, skriv Nynorsk Presse kontor. — Er ikkje
Hage/dyrking Hardanger Målkamp Politisk Ullensvang Ymse

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag, Kåre Lutro

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag Nye standardreglar for frukt, bær, grønsaker og poteter. Fruktdyrkarane i bygdene her er no vortne kjende med brevet Dykkar frå 13. des. f.å. Det går der klårt fram at De ikkje kan (vil?) etterkoma kravet vårt om at Norsk Standard for frukt i og bær 2800-2811 denne gongen skulle redigerast på nynorsk. På våre kantar av landet har me lenge no
Målkamp Politisk Ymse

Målgåva for 1976 slo alle rekordar.

Etter den siste finteljinga på Skrivarstova til Nynorsk Mållag ved nyttårsleitet syner det seg at målgåva har sprengt alle skjema og budsjett i året som gjekk. Styret i Noregs Mållag sette seg som mål å få inn 270 000 kroner i 1976, men skar seinare ned summen til 230 000 etter at målgåva gjekk noko tregt fyrste kvartalet. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="300"] Noregs mållag logo[/caption] Tala for 1976 syner at
Målkamp Ullensvang Ymse

Ullensvang Hagebrukslag syng ut: Uråd å få mæle og skiljereglar for frukt på nynorsk

I Oslo er det ei verksemd som kallar seg Norges Standariseringsforbund. Dei som arbeider der, har til oppgåve å ta den endelege avgjerda for standarden av frukt og bær som skal gå til sal, og dei sender årlege reglar for storleik- og kvalitets sorteringar. No ser det ut til at dei også vil standardisera språket. Alt som kjem frå dette laget er på bokmål, endå truleg over halvparten av medlemene