Noregsmållag logo
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Alle dialektar like bra Skriftleg opplæring i dialekt som krav i dialektveke

— Det bør bli høve for elevane i dei lågste klassene til å skrive på dialekten før dei gradvis blir rettleidde til å skrive på normalmålet, heiter det m.a. i dialektplattforma til mållaga, som vart vedtekne på eit sams styremøte mellom Noregs Mållag og Norsk Målungdom i Oslo. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="230"] Noregs Mållag[/caption] Dei to styra vedtok å skipe til dialektveke denne vinteren med, og den landsomfattande dialektveka i
OL-Moskva
Idrett Utanriks

Atten bygningar for 12 000 idrettsfolk

Olympiabyen i Moskva kjem til å ha eit flateinnhald på 1007 dekar, opplyser det sovjetiske pressebyrået [caption id="attachment_446" align="alignright" width="153"] OL-Moskva[/caption] NOVOSTI. Området som er valt ut ligg svært bra til, berre 10-15 minutt å køyre til idrettsanlegga i Lusjniki, rosportkanalen og sykkel banane. Det er heller ikkje langt inn til sentrum i Moskva, skriv Nynorsk Pressekontor. Planen er at det skal byggast 18 bygningar på 16 etasjar for dei
folkehøgskule
Hardanger Skule Ymse

Kva koster det å gå på folkehøgskule? Stipend kan dekkja heile skuleopphaldet

Det er mange ungdommar, som ved desse tider lurar på kva dei skal gjere neste år, og tanken på ein folkehøgskule melder seg for mange. Da er det godt å vite at det er mange folkehøgskular å velje mellom -i det heile 88 stykke spreidd over heile landet, og i alt 370 i heile Norden. Lova seier at ein skal vera fylt 17 år for å komme inn på ein
Promillesaker i Kvam aukar
Hardanger Kvam herad Ymse

Auka promillesaker i Kvam lensmannsdistrikt

[caption id="attachment_468" align="alignright" width="300"] Promillesaker i Kvam aukar[/caption] saker siste året. Størst nedgang har det vore på innbrot og tjuveri frå 91 til 54 saker. Talet på promillesaker har gått ned frå 22 til 18. Når det gjeld talet på forenkla forelegg i trafikksaker har det auka frå 130 i 1975 til heile 345 det siste året. Elles syner statistikken frå Kvam lensmannskontor desse tala (Tala i paranteser for 1975).
Henrik Krohn 1826-1879
Ymse

Henrik Krohn ville lytta bonden kulturelt: Eit 150-årsminne om patrisiarsonen frå Bergen

Forretningsmannen og diktaren Henrik Krohn, mannen som gjekk i brodden for den organiserte målrørsla og fekk skipa det fyrste mållaget i Noreg, Vestmannalaget, høyrde til ei av dei rikaste og mest på vyrde patrisiar-ættene innan handelsstanden i Bergen. Far hans, konsult Wollert Krohn, åtte forutan i Bergen, og store eigedomar i Fana, m.a. Stend, og der voks Henrik Krohn opp og lærde «strilemål», eller det gode bygdemålet i Fana, frå
Døde Fødde Hardanger Odda Kommune

Lokale hendingar og meldingar for 50 år sidan

Onsdag 5. januar Herands Ørebank vart skipa 23. desember 1876, og er 100 år i desse dagar. Den første kasseraren var Ole Vassel. Han hadde banken i ei «tausakista». Etter den nye banklova har banken for liten lutmidel, og det er planar om omskiping til sparebank. Jondal Ungdomslag er 25 år. Det vart skipa 8. desember 1901, og det vart halde jubileumsfest no 4. juledag. Lærar Torstein Hallaråker las prolog,
Målkamp

Lærarane må kunna meir og betre norsk meiner Studentmållaget i Bergen.

Lærarane i grunnskulen må ikkje få undervise i norsk med berre eit kort kurs på vel 20 timar i norsk, meiner Student mållaget i Bergen. På halvårsmøtet til laget vart det vedteke ei fråsegn der det m.a. heiter at det vil føre til at lærarane får for lite norskkunnskapar, kjenne svært lite målføra og tilhøvet mellom dialektane og skriftmålet, fortel Nynorsk Pressekontor. [caption id="attachment_449" align="alignright" width="263"] StudentMållaget Bergen[/caption] Studentmållaget krev
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Språkformannen om Langslet-kritikken: – Skremande mangel på språkpolitisk kontakt.

Aviser og kringkasting har kunna melde om sterk kritikk frå Stortinget når det gjeld verksemda til Norsk Språkråd. Høgre sin kultur-førar, Lars Roar Langslet, kom med ein interpellasjon der han gjekk hardt ut mot verksemda til Norsk Språkråd. Han meinte mellom anna at visse innstillingar som Rådet har kome med uroar han, og at mange råd går på tvers av det Stortinget meiner, skriv Nynorsk Presse kontor. — Er ikkje
Hardanger Odda Kommune Ymse

Ikkje noko som heiter: Bil køyrde utfor på grunn av glatt vegbane.

Det må verta slutt på at politiet og avisene skriv at «Bil køyrde utfor vegen på grunn av glatt føre». Dette er noko stort vas. Det er føraren som har skulda for slike uhell. Det nyttar ikkje å oppheva naturlovene same kor god sjåfør ein trur ein er. [caption id="attachment_396" align="alignright" width="300"] Dette erresultat av ein av dei mange utforkøyringane i vinter.[/caption] Det einaste som hjelper på glatt vinterføre er