Målkamp Ullensvang Ymse

MEIR NYNORSK I BOKKLUBBEN: Skort på nynorskbøker eit pedagogisk brotsverk

Blir det meir nynorsk i Den Norske Bokklubben? Etter det Nynorsk Pressekontor veit skal det no vera drøftingar mellom Bokklubben og [caption id="attachment_255" align="alignright" width="233"] Storsal av Jon Bleie sine bøker i Sørfjorden[/caption] målorganisasjonane om kva som kan gjerast for å spreie meir nynorsk-lesnad gjennom den største bokklubben i landet. Grunnen til dette er den kritikken som har kome frå mange målfolk mot utgjevingspolitikken til Den Norske Bokklubben. Som kjent
Døde Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Ullensvang Ymse

Dødsannonser -12 januar 1977

[caption id="attachment_272" align="alignright" width="160"] Dødsannonse Olai Fossdal[/caption] Min kjære mann, vår strevsame far og verfar, vår snille beste Olai Fossdal døydde brått i dag 66 år gamal Ringøy 10. januar 1977. Gudrun Fossdal. f. Lutro Olaug - Øivind Tordis - Jon Mikal Aud - Atle Barneborn Gravferd frå Kinsarvik laurdag 15. januar kl. 11,00. Dei som vil fylgja er hjarteleg velkomne.   [caption id="attachment_271" align="alignright" width="183"] Dødsannonse Helga T. Sæd[/caption]
Ullensvang

ORDET FRITT: Service på postkontoret, Lofthus

Service på postkontoret Fredag 31. desember, siste dagen i 1976, tok eg med resten av rekningane for å betala dei i posten. Eg går inn på postkontoret på Lofthus og stiller meg i kø. Framfor meg står tre personer, ein mann i 60-års alderen, ein liten gut og ein kar rundt dei tretti. Straumen er borte. «Dette er ikkje meir verdt enndo-papir». Stemma til postfunksjoneren får meg til å vakna
Ullensvang Ymse

Grunneigar og hyttebyggar meldt til politiet – Ullensvang hardt til felts mot ulovleg hyttebygging

Ein har tidlegare rekna med at det gjekk føre seg ein del ulovleg hyttebygging og at det var ein heil del ulovlege tilbygg og installasjonar i hyttefelta i Sysendalen. Ei synfaring bygningssjefen har hatt/stadfesta dette og Ullensvang bygningsråd har no gjort vedtak om å melda fleire personar til politiet for ulovleg bygging, samstundes som ei rekkje andre hyttebyggarar i Sysendalen har fått pålegg om å fjerna ulovleg oppførte tilbygg og
Ullensvang Ymse

Korleis skal me bruka oljepengane?

Spør Gula Tidend nokre vestlendingar. Også heradsgartnar Tomas Sekse, Ullensvang er spurd. Han svarar at han vil bruka pengane til å [caption id="attachment_103" align="alignright" width="241"] Tomas Sekse, Heradsgartnar i Ullensvang Herad[/caption] gje utkantane betre samferdsle. Me har stort areal, lite folk og spreidd busetnad. Samstundes er det eit mål å halda på den spreidde busetnaden og arbeidsplassane i vanskelege geografiske strok. Men skal me nå målet, må me og vilja
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skræmande auke i vald- og narkotikasaker, viser eit oversyn frå Hardanger Politikammer

Ein oversikt over arbeidsmengda til Hardanger Politikammer for 1976 syner at drukken skapsforeseelsar har minka til under det halve i høve til 1975, medan talet på narkotikasaker som er etterforska syner ein farleg auke også i Odda. Det er politi meistar Finn Steinkopf som seier dette til «Hardanger». At talet på registrerte drukkenskapssaker har minka har nok sin grunn i at vi i større grad enn tidlegare køyrer personane heim
Eidfjord kommune Ullensvang

Tilskuarar og etterdønningar

I «Hardanger» 15. desember nemner «Tilskuar» at Ullensvangfolk kjente fattigfolklukt når dei tidlegare kom til Bunes mot Eidfjord. Nå trur han at det kanskje kan bli omvendt. Ein får då tru at folk i Ullensvang får råd til å kjøpa seg såpe så dei får vaska seg: Då vonar ein at lukta blir så nokolunde. Men det er ikkje utenkjeleg at det etter kvart kunne bli litt fattigmannslukt frå «donehuset»
Ullensvang

Aukande hjortestamme påfører fruktdyrkarane store skadar

[caption id="attachment_20" align="alignright" width="216"] Omlag så høgt var dette treet før hjorten øydela det, seier Eilev Olav Nysveen.[/caption] Det er mykje som talar for at det er byrja å veksa fram ei større hjortestamme i distriktet. Det er klart at ei hjortestamme i dette distriktet kan valda ein god del skade, mellom anna for fruktdyrkarane. Ein av dei som har fått merka dette er Kjell Nysveen på Espe, der hjorten
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå Margunn Marie Hansen til Tore Thorstenson for kr. 108 000,-. Grunnbokheimel til gr.nr. 18 br.nr. 6, 12 og 26 i