Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Folketalet går ikkje nemnande ned i Odda og Ullensvang

I Ullensvang var folketalet pr. 1.1.76 5166 og 1.1.77 5158 (Eidfjord er rekna med) altså ein nedgang på 6. I dette året var 72 fødde, 231 innflytta frå andre herad i landet 50 flytta inn frå utlandet, 52 døde i dette året, 261 flytta ut til andre herad, og 46 til utlandet. I Odda var folketalet pr. l.i. 76 9446 og 1.1.77 9374, ein nedgang på 72 personar. Det var
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Folkestyre

Den engelske tenkjaren John Locke utforma i si tid læra om folkesuvereniteten som i stutte drag gjekk ut på at all makt i samfunnet måtte gå ut frå folket. Desse tankane har slege ned i folket vårt og vorte grunnfesta der. Etter siste verdskrigen er folk med dei mest ulike samfunns syn samde om å hylla det demokratiske samfunnsidealet. Når folk med heilt ulik politisk syn likevel prisar demokratiet, kjem
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Nytt stoff og nytt syn i nytt historieverk

«Historien må stadig skrives på nytt», skreiv den kjente historiekaren Ernst Sars for eit hundreår sida. «Den fremmadskridende udvikling giver bestandig nye synspunkter å se den fra». Dette er nok ein av grunnane til at Cappelens forlag no gjev ut Norges historie — i heile 15 band — berre vel eit ti år etter at Aschehoug gav ut eit liknande verk. Vel så viktig er det kanskje at historiegranskinga stadig
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Låneskulda i Hordaland herad: Jondølingane skuldar 55 kroner kvar, Oddingane 4 960 kroner

Kommunane i Hordaland hadde ved årsskiftet tilsaman 1230 millionar kroner i låneskuld. I medel vert det omlag 3180 kroner pr. hordalending. Mest låneskuld hadde Bergen med 737 millionar kroner. I den andre enden av lista finn vi Jondal med berre 70 000 kroner i låneskuld. Jondal er og det heradet «som har minst skuld pr. innbyggar, med 55 kroner. For fleire herad gjeld det og at det nett no skjer
Hage/dyrking Jondal Kvam herad Politisk Ullensvang Ymse

Regional differensiering av dyrkingstilskot

Regjeringa vil endre reglane for tilskot til nydyrking. Dei nye reglane vil vere klare dette året, dersom Stortinget handsamar St.m. 14 om Landbrukspolitikken i vårsesjoen, får Nynorsk Pressekontor vite i Landbruks departementet. Dersom regjeringa får stønad frå fleirtalet i Stortinget, vil tilskotet ikkje berre bli avhengig av kor stort bruket er, men også av om bruket ligg i eit område der landbrukspolitikarane ønskjer å stimulere til nydyrking. Det er ingen
Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Laurdag 8. januar 1977

Fødde [caption id="attachment_37" align="alignright" width="263"] Små offentlege notisar[/caption] 19/12 1976: Britt og Svein Gunnar Sevdal, ein gut. 20/12 Synnøve og Arvid Hamre, ein gut. 20/12 Sigrid og Lars Solvi, ei jente. 25/12 Inger og Ingvald Haara, ein gut. 25/12 Sylvi og Olav Bjørke, jente og gut. 28/12 Ann-Wenche og Inge Mannsåker, ein gut.  28/12 Grete og Erling Årekol, ein gut.  30/12 Åse og Egil Lutro, ei jente. 3/1 1977: Magnhild
Målkamp Ullensvang Ymse

Ullensvang Hagebrukslag syng ut: Uråd å få mæle og skiljereglar for frukt på nynorsk

I Oslo er det ei verksemd som kallar seg Norges Standariseringsforbund. Dei som arbeider der, har til oppgåve å ta den endelege avgjerda for standarden av frukt og bær som skal gå til sal, og dei sender årlege reglar for storleik- og kvalitets sorteringar. No ser det ut til at dei også vil standardisera språket. Alt som kjem frå dette laget er på bokmål, endå truleg over halvparten av medlemene
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Målkamp Odda Kommune Ullensvang Ymse

15 nye lag i Noregs Mållag — Dialektarbeidet styrkjer målrørsla

Målrørsla seglar i medvind ser det ut for. Skrivaren i Noregs Mållag, Olaf Almenningen, kan fortelja til Nynorsk Pressekontor at det ved årsskiftet var 264 mållag med til saman 16 800 medlemer. Av desse laga er det 15 nye, fordelt over heile landet, frå Finnmark til Telemark. Økonomien ser og ut til å vera betre enn før, sjølv om samskipnaden ikkje toppar likningsboka. Berre på ein og ein halv haustmånad
Hardanger Ullensvang Ymse

Folkehøgskulen i fokus

Mange aviser driv eit nyttig opplysningsarbeid om det som skjer rundt om på folkehøgskulane våre. Dei har ofte reportasjar om det som går føre seg av nye pedagogiske opplegg, av kulturkveldar og andre tilskipingar, slik at lesarane får inntrykk av at det er ein skule med livleg aktivitet, der lærarar og elevar går inn for å løysa oppgåver. Somme aviser har også gjeve rom for drøfting av innstillinga om folkehøgskulen