Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skræmande auke i vald- og narkotikasaker, viser eit oversyn frå Hardanger Politikammer

Ein oversikt over arbeidsmengda til Hardanger Politikammer for 1976 syner at drukken skapsforeseelsar har minka til under det halve i høve til 1975, medan talet på narkotikasaker som er etterforska syner ein farleg auke også i Odda. Det er politi meistar Finn Steinkopf som seier dette til «Hardanger». At talet på registrerte drukkenskapssaker har minka har nok sin grunn i at vi i større grad enn tidlegare køyrer personane heim
Odda Kommune

Treningssamling i Oddahallen

Idrottslaget Korlevoll hadde i veka mellom jol og nyttår samla dei løparane som var heime i jola til to felles treningskveldar i Oddahallen. Mange av dei løparane i laget som er aktuelle til eitt av Holmenkoll-laga, er diverre busett utanfor Odda i vinter. Nokre går på skular, andre er i militæret. Friidrettsgruppa ville difor nytta høvet no når fleire av desse var heime på ferie til å samla flest mogeleg
Odda Kommune

ODDABUDSJETTET I HAMN: Vanskeleg i 1977, verre i 1978

1977-budsjettet for Odda fekk ein trong fødsel. To gonger måtte budsjettet handsamast før dei folkevalde kunne godkjenna det. Men korkje det fyrste eller det andre framlegget vert karakterisert som eit reelt budsjett. Dei borgerlege partia gjekk sterkt mot det fyrste framlegget avdi det mangla vesentlege utgifter. Mellom anna innheldt ikkje budsjettet venta lønsauke på nær 2 millionar kroner og det inneheldt ikkje renter på lån for ein liknande sum. Dette vart
Odda Kommune

Ordet fritt: Uheldig praksis

Under budsjettdebatten i Odda kommunestyre sist veke opplevde ein det merkelege at ei lang rekkje forslag frå Vidar Våde (RV) som ville bety betydelege meirutgifter for kommunen vart sett, under realitetshandsaming til tross for at Våde ikkje kunne visa til dekkingsmåte. Skulle samtlege representantar kunna gjera slik, ville det sjølvsagt føra til fullstendig kaos, og ein ville aldri kunna få til budsjett etter budsjettforskriftene. Spørsmålet er om ikkje ordføraren må
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå Margunn Marie Hansen til Tore Thorstenson for kr. 108 000,-. Grunnbokheimel til gr.nr. 18 br.nr. 6, 12 og 26 i
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Kjell Ove Seim vann landsrenn på Korlevoll

Andre joledag arrangerte IL Korlevoll landsrenn i langrenn på Korlevoll. Heile 124 løparar [caption id="attachment_85" align="alignright" width="185"] Kjell Ove Seim som stiller i senior klasse B fekk best tid av alle seniorløparane.[/caption] stillte til start i det fine veret. Det kunne vore ynskjeleg med noko meir snø og det seier seg sjølv at med berre 25 cm snø vart løypa oppgått etterkvart. Av dei enkelte resultata kan vi nemna at
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Onsdag den 5. januar 1977

HORDALAND FYLKESUTVAL har valt desse til arbeids- og til taksnemnd for Hordaland: [caption id="attachment_37" align="alignright" width="263"] Små offentlege notisar[/caption] Fylkesmann Lars Leiro, fylkesordførar Ole Dramdal, Chr. JT. Vestrheim, Bergen, Arthur Rydland, Tertnes, Tomas Sekse, Kinsarvik, Odd Gullaksen, Fonnes Finn Lien, Bergen. BYGNINGSRÅDET imøtekom ikkje ein søknad frå Kjell Auto-Service om bygging av garasje ved Shell-stasjonen på Ragde PER YSTANES fekk byggeløyve for bustadhus i Bekkjadalen. HÅKON KVAMMEN, EIDFJORD er mellom
Odda Kommune

Saka om ny kulturorganisering utsett

Etter at Odda kommunestyre på møtet, 29. des, hadde nytta borti mot fire timar til ordskifte om budsjettet, var klokka over 24. Kommunestyret fann det uforsvarleg så seint på natta å drøfta saka om omlegging av kulturadministrasjonen. Saka vart difor utsett til første møtet i 1977. Me reknar med at  fleire av representantane i kommunestyret vil nytta høvet til å kommentera den nye organisasjonsplanen og instruksframlegga for dei einskilde utvala