Hardanger Odda Kommune Politisk Ymse

Ordet fritt: Planlegging utan omtanke

Tidlegare i vinter høyrde me at Odda kommune hadde fått godkjent to forprosjekt for nye barneskular i Odda, ein på Bakke og ein på Eide. Om desse skulane nokon gong vert bygde, er etter møtet i kommunestyret den 29. des. heilt på det uvisse. Kommunestyret gjorde i dette møtet vedtak om at det er viktig å få full avklåring og prioritering av bustadområda, før ein tek stilling til bygging av
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Låneskulda i Hordaland herad: Jondølingane skuldar 55 kroner kvar, Oddingane 4 960 kroner

Kommunane i Hordaland hadde ved årsskiftet tilsaman 1230 millionar kroner i låneskuld. I medel vert det omlag 3180 kroner pr. hordalending. Mest låneskuld hadde Bergen med 737 millionar kroner. I den andre enden av lista finn vi Jondal med berre 70 000 kroner i låneskuld. Jondal er og det heradet «som har minst skuld pr. innbyggar, med 55 kroner. For fleire herad gjeld det og at det nett no skjer
Hardanger Odda Kommune Politisk Ymse

Formannskapet i dag: Fritaking av kommunal renovasjon

Skal ein ikkje ha lov til å sleppa den kommunale renovasjonsavgifta når ein meiner at ein kan nytta alt hushaldsavfallet til dyrefor og til [caption id="attachment_182" align="alignright" width="246"] Torkjell L. Stana Prøver verta kvitt renovasjonsavgifta[/caption] kompostjord, og då ikkje har av fall å levera til det kommunale bossbrenningsanlegget? Ja, det skal for mannskapet i Odda ta standpunkt til i kveld: Saka gjeld Torkel L. Stana som heilt sidan det vart
Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Laurdag 8. januar 1977

Fødde [caption id="attachment_37" align="alignright" width="263"] Små offentlege notisar[/caption] 19/12 1976: Britt og Svein Gunnar Sevdal, ein gut. 20/12 Synnøve og Arvid Hamre, ein gut. 20/12 Sigrid og Lars Solvi, ei jente. 25/12 Inger og Ingvald Haara, ein gut. 25/12 Sylvi og Olav Bjørke, jente og gut. 28/12 Ann-Wenche og Inge Mannsåker, ein gut.  28/12 Grete og Erling Årekol, ein gut.  30/12 Åse og Egil Lutro, ei jente. 3/1 1977: Magnhild
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Målkamp Odda Kommune Ullensvang Ymse

15 nye lag i Noregs Mållag — Dialektarbeidet styrkjer målrørsla

Målrørsla seglar i medvind ser det ut for. Skrivaren i Noregs Mållag, Olaf Almenningen, kan fortelja til Nynorsk Pressekontor at det ved årsskiftet var 264 mållag med til saman 16 800 medlemer. Av desse laga er det 15 nye, fordelt over heile landet, frå Finnmark til Telemark. Økonomien ser og ut til å vera betre enn før, sjølv om samskipnaden ikkje toppar likningsboka. Berre på ein og ein halv haustmånad
Hardanger Odda Kommune

Kammermusikk med Rikskonsertane

Tre dugande musikarar slo seg saman for nokre år sidan og skipa Oslo Trio. Fiolinisten Stig Nilsson, cellisten Aage Kvalbein og pianisten [caption id="attachment_154" align="alignright" width="212"] Fiolinisten Stig Nilsson, cellisten Aage Kvalbein og pianisten Jens Harald Bratlie[/caption] Jens Harald Bratlie har andre oppgåver som tek det meste av tida deira — solistoppgåver, orkesterarbeid og pedagogisk verksemd. Men den store interesse dei har for kammermusikk har ført trioen fram i fremste
Hardanger Odda Kommune Ymse

1976 – vanskeleg år for Oddaverksemdene

Etter det Bergens Tidende kan fortelje har 1976 vore eit heller vanskeleg år for verksemdene i Odda. Norzink reknar med underskot for 1976, om ikkje så stort som året før. Dei ventar oppgang i slutten av 1977. Situasjonen på zinkmarknaden er framleis dårleg, og det kan verta spørsmål om ein kortare arbeidsstans utpå våren. Nyinvesteringar må ein venta med. Kravet om betre miljøvern fører til store utgifter, serleg å verta
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Statsstønad verkar mot sentralisering og usunn konkurranse

— Det kan godt tenkjast at butikkar som elles ville bli lagt ned, no blir haldne opne på grunn av den positive haldninga hos styresmaktene, og vi er svært godt nøgde med stønads ordningane til daglegvarehan delen i utkantområda, seier den assisterande direktøren i Nor ges Kolonial og Landhandlarfor bund, Agnar Øvrebø, til Nynorsk Pressekontor. Det er no eitt år sidan styres maktene sette i verk ei økonomisk stønadsordning med
Hardanger Odda Kommune Ymse

Stor byggeaktivitet i Odda i 1976 – Enno mykje att før bustadstandarden er lik landsgjennomsnittet

Ein årsoversikt frå bygningsrådet fortel at byggeaktiviteten har vore stor i Odda i 1976, men det er trong for like stor aktivitet i åra framover om Odda skal få ein bustadstandard som er lik landsgjennomsnittet. Det var bygningssjef Olav Bjørke som sa dette på ein pressekonferansen tysdag. Omlag 383 saker er vorte handsama av bygningsrådet i 1976. Det er gjeve byggeløyve for 46 einebustader og 98 hus være. Det er
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Det finst framleis mellom 5 og 10 millionar stadnamn i heile landet

Det finst framleis mellom 5 og 10 millionar stadnamn i heile landet — No trengst det ein landsomfattande aksjon for å ta vare på dei stadnamna som enno ikkje er samla inn, seierer arkivar Botolv Helleland ved Norsk Stadnamnarkiv i Oslo til Nynorsk Pressekontor. Med litt rettleiing vil alle som er interesserte i tradisjonsinnsamling kunne vera med. Botolv Helleland fortel at det enno [caption id="attachment_133" align="alignright" width="132"] Botolv Helleland med