Døde Fødde Hardanger Odda Kommune

Lokale hendingar og meldingar for 50 år sidan

Onsdag 5. januar Herands Ørebank vart skipa 23. desember 1876, og er 100 år i desse dagar. Den første kasseraren var Ole Vassel. Han hadde banken i ei «tausakista». Etter den nye banklova har banken for liten lutmidel, og det er planar om omskiping til sparebank. Jondal Ungdomslag er 25 år. Det vart skipa 8. desember 1901, og det vart halde jubileumsfest no 4. juledag. Lærar Torstein Hallaråker las prolog,
Hardanger Odda Kommune Ymse

Ikkje noko som heiter: Bil køyrde utfor på grunn av glatt vegbane.

Det må verta slutt på at politiet og avisene skriv at «Bil køyrde utfor vegen på grunn av glatt føre». Dette er noko stort vas. Det er føraren som har skulda for slike uhell. Det nyttar ikkje å oppheva naturlovene same kor god sjåfør ein trur ein er. [caption id="attachment_396" align="alignright" width="300"] Dette erresultat av ein av dei mange utforkøyringane i vinter.[/caption] Det einaste som hjelper på glatt vinterføre er
Odda Kommune Ymse

Oddingar til Kongsberg

Fleire ungdomar frå Odda tok til å arbeida i Våpenfabrikken på Kongsberg siste året. Dei fekk opplæring i Yrkesskule her føreåt. Somme hadde noko [caption id="attachment_354" align="alignright" width="300"] Kongsberg våpenfabrikk[/caption] praksis i arbeid på verkstad attåt. Arbeidskontoret i Odda let oss få vita at dette er ein lekk i arbeidet med det nye industritiltaket på Eitrheimsneset. Kongsberg Våpenfabrikk legg grunnen til mekanisk industri med 100 arbeidsplassar der. Då kan 15-20
Odda Kommune Ullensvang Ymse

25- og 30 årsjubilantar ved DNN 1977

[caption id="attachment_335" align="alignright" width="541"] 25- og 30 årsjubilantar ved DNN 1977[/caption] På ei tilstelling på Tyssedal Hotel sist laurdag fekk 13 arbeidarar som har arbeid ved DNN overrekt eit gullur for trufast arbeid. 16 arbeidarar fekk tildelt «Selskapet for Norges vel si fortenestemedalje for 30 års arbeid. 1 av 25-årsjubilantane og 9 av 30-årsjubilantane var ikkje tilstades då biletet vart teke. På bildet ser vi foran fra venstre: Å. Alterskjær,
Hardanger Odda Kommune

Hagens Bokhandel, Odda: Stor auke i boksalet dei siste åra, mindre i 1976

Ola O. Hagen A/S Bokhandel er største bokhandelen i distriktet. Handelen vart grunnlagd i 1911, men starta i 1890-åra. Denne bokhandelen [caption id="attachment_255" align="alignright" width="233"] Storsal av Jon Bleie sine bøker i Sørfjorden[/caption] er stor også i landsmålestokk, fordi han har så stor omsetnad av bøker. Ola O. Hagen som no driv bokhandelen, seier at bokhandelen har stor omsetnad i høve til folketalet. Opplandet er Sørfjorden med omlag 15 000
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Villeiande meiningsmålingar

Gallup-parodien skal halda fram enno ei stund. Norges Markedsdata har nemleg sett bukken til å passa havresekken, eller med andre ord, spurd partia om dei skal godkjenna DNF sitt framlegg om eit ekspertutval til å studera metodane deira, eller om dei skal halda fram som hittil i 1977. Kva motiv eller vurderingar som er grunnen til at dei fleste partia er så velnøgde med gallupen slik han er i dag,
Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Folketalet går ikkje nemnande ned i Odda og Ullensvang

I Ullensvang var folketalet pr. 1.1.76 5166 og 1.1.77 5158 (Eidfjord er rekna med) altså ein nedgang på 6. I dette året var 72 fødde, 231 innflytta frå andre herad i landet 50 flytta inn frå utlandet, 52 døde i dette året, 261 flytta ut til andre herad, og 46 til utlandet. I Odda var folketalet pr. l.i. 76 9446 og 1.1.77 9374, ein nedgang på 72 personar. Det var
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Folkestyre

Den engelske tenkjaren John Locke utforma i si tid læra om folkesuvereniteten som i stutte drag gjekk ut på at all makt i samfunnet måtte gå ut frå folket. Desse tankane har slege ned i folket vårt og vorte grunnfesta der. Etter siste verdskrigen er folk med dei mest ulike samfunns syn samde om å hylla det demokratiske samfunnsidealet. Når folk med heilt ulik politisk syn likevel prisar demokratiet, kjem
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Nytt stoff og nytt syn i nytt historieverk

«Historien må stadig skrives på nytt», skreiv den kjente historiekaren Ernst Sars for eit hundreår sida. «Den fremmadskridende udvikling giver bestandig nye synspunkter å se den fra». Dette er nok ein av grunnane til at Cappelens forlag no gjev ut Norges historie — i heile 15 band — berre vel eit ti år etter at Aschehoug gav ut eit liknande verk. Vel så viktig er det kanskje at historiegranskinga stadig