Eidfjord kommune Hardanger Ullensvang Ymse

Eidfjord krev eige trygdekontor

Eidfjord kommyunestyre vedtok på møte tysdag å senda ein uttale til Rikstrygdeverket der dei krev at det vertoppretta eige trygdekontor for Eidfjord med kontorsenter i Nedre Eidfjord. Vi tek her med uttalen: Inntil kommunesamanslåinga pr. 1.1. 1964 hadde Eidfjord eigen trygdekasse med kontorstad i Nedre Eidfjord. Etter samanslåinga med tid legare Kinsarvik og Ullensvang vart trygdekassen i Eidfjord lagt ned, og trygdekontoret i den nye storkommunen Ullensvang fekk kontorstad i
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Statsstønad verkar mot sentralisering og usunn konkurranse

— Det kan godt tenkjast at butikkar som elles ville bli lagt ned, no blir haldne opne på grunn av den positive haldninga hos styresmaktene, og vi er svært godt nøgde med stønads ordningane til daglegvarehan delen i utkantområda, seier den assisterande direktøren i Nor ges Kolonial og Landhandlarfor bund, Agnar Øvrebø, til Nynorsk Pressekontor. Det er no eitt år sidan styres maktene sette i verk ei økonomisk stønadsordning med
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Det finst framleis mellom 5 og 10 millionar stadnamn i heile landet

Det finst framleis mellom 5 og 10 millionar stadnamn i heile landet — No trengst det ein landsomfattande aksjon for å ta vare på dei stadnamna som enno ikkje er samla inn, seierer arkivar Botolv Helleland ved Norsk Stadnamnarkiv i Oslo til Nynorsk Pressekontor. Med litt rettleiing vil alle som er interesserte i tradisjonsinnsamling kunne vera med. Botolv Helleland fortel at det enno [caption id="attachment_133" align="alignright" width="132"] Botolv Helleland med
Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Politisk Ullensvang

Aktuelt med utviding av PPD-kontoret i Odda

PPD-kontoret er eit pedagogisk, psykologisk rådgjevingskontor for eit visst distrikt. Eit slikt kontor skal vera hjelpar og rådgjevar for born som har psykiske og fysiske vanskar både i førskulealder og i barne og ungdomsskulen fram til dei er i 19 årsalderen. Kontoret skal og gje råd og rettleiing til foreldre og lærarar om korleis dei på beste måte kan hjelpa slike born. Det er lovfesta at det skal vera slike
Friidrett
Eidfjord kommune Hardanger Idrett Odda Kommune Ullensvang

Seriestemne i IL Harding: Bestemannspremien til Kari Aarekol

[caption id="attachment_488" align="alignright" width="266"] Friidrett[/caption] Over 40 deltok i IL Harding sitt stevne i sprang u/tilløp i Kinsarvik sundag. Mange gode resultat vart oppnådd, og beste mannspremien gjekk til Kari Aarekol med 1,20 m. i høgde. Avviklingen gjekk fort og greitt. Gutar Høgde 1966 Ole Heggheim, Eidfjord 0.70 1965 Arvid Hesthamar 0.90 Magne Fjetland, E 0.75 Johnny Tveit. E. 0.70 1964 Arild Waulen, Solnut 1.05 Sigbjørn Rabbe, H 0.85 1962
Døde Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Ullensvang Ymse

Dødsannonser -12 januar 1977

[caption id="attachment_272" align="alignright" width="160"] Dødsannonse Olai Fossdal[/caption] Min kjære mann, vår strevsame far og verfar, vår snille beste Olai Fossdal døydde brått i dag 66 år gamal Ringøy 10. januar 1977. Gudrun Fossdal. f. Lutro Olaug - Øivind Tordis - Jon Mikal Aud - Atle Barneborn Gravferd frå Kinsarvik laurdag 15. januar kl. 11,00. Dei som vil fylgja er hjarteleg velkomne.   [caption id="attachment_271" align="alignright" width="183"] Dødsannonse Helga T. Sæd[/caption]
Eidfjord kommune

Har ikkje Eidfjord lastebilar til småtransport?

Er det ingen lastebileigarar i Eidfjord som har bilar som kan nyttast til anna enn anleggstrafikk? Det var Jon Sirnes som tok opp dette spørsmålet då Eidfjord kommunestyre handsama saka om oppattnying av drosje og lastebilløyva i Eidfjord. Han viste til at det er nesten uråd å få lastebilar til småtransportar. Dei som har lastebilløyve er antan opptekne med anleggskøyring eller dei har ikkje bilar som er høvelege. Han lurte
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skræmande auke i vald- og narkotikasaker, viser eit oversyn frå Hardanger Politikammer

Ein oversikt over arbeidsmengda til Hardanger Politikammer for 1976 syner at drukken skapsforeseelsar har minka til under det halve i høve til 1975, medan talet på narkotikasaker som er etterforska syner ein farleg auke også i Odda. Det er politi meistar Finn Steinkopf som seier dette til «Hardanger». At talet på registrerte drukkenskapssaker har minka har nok sin grunn i at vi i større grad enn tidlegare køyrer personane heim
Eidfjord kommune Ullensvang

Tilskuarar og etterdønningar

I «Hardanger» 15. desember nemner «Tilskuar» at Ullensvangfolk kjente fattigfolklukt når dei tidlegare kom til Bunes mot Eidfjord. Nå trur han at det kanskje kan bli omvendt. Ein får då tru at folk i Ullensvang får råd til å kjøpa seg såpe så dei får vaska seg: Då vonar ein at lukta blir så nokolunde. Men det er ikkje utenkjeleg at det etter kvart kunne bli litt fattigmannslukt frå «donehuset»