Odda Kykje
1977 Hardanger Jondal Kvam herad månad Odda Kommune Ullensvang Utgjeve Ymse

Frå dag til dag – 19 Jan 1977

MANDAG KVELD var det to ambulanseflygingar til Odda med helikopter. Den eine var ein skadd mann etter ei arbeidsulukke i Mauranger, medan den andre var ein sjuketransport frå Odda til Bergen. MISJONÆR AGNAR ESPEGREN ber om støtte til sitt arbeid blant skolebarn og narkomane i Hong Kong. Mange er blitt hjulpet, men behovet for hjelp er fortsatt enormt. Vil du og dine fremdeles være med å støtte Agnar Espegrens arbeid
Folkedans i Ungdomslaga
Ymse

Auka aktivitet i Noregs Ungdomslag – Førebyggjande arbeid i vid meining

Omtrent 40 nye lag har slutta seg til Noregs Ungdomslag i året som gjekk. Og denne års auken er normal for organisasjonen om ein ser på dei tre siste åra. I alt har denne samskipnaden for ungdomslaga vel 31 000 medlemer, fortel Nynorsk Pressekontor. -Kva er grunnen til auka tilsig av ungdomslag, general sekretær Egil Hyldmo i Noregs Ungdomslag? -Det nye generasjonen som kom i etterkrigstida har vorte lei av
stramt budsjett
1977 Hardanger Januar Politisk Ullensvang

Ullensvang heradstyre vedtek stramt, men ekspansivt budsjett

Heradstyret i Ullensvang hadde møte torsdag 20. januar. Budsjettet vart vedteke utan større ordskifte. Dei fleste talarane tykte [caption id="attachment_525" align="alignright" width="300"] Det vart vedteke eit stramt budsjett[/caption] budsjettframlegget var godt, varsamt sett opp, men likevel med tanke på å gjera noko i året som kom og. Ordførar Hesthamar sa at utan det ekstra ordinære statstilskotet me har fått, hadde det vore svært vanskeleg å setja opp dette budsjettet. Me
høyreapparat
Hardanger Helse Ymse

Høyreapparata ligg i skuffa

Ein stor del av dei høyrslehemma som er rådd til å nytta høyreapparat, let apparatet liggja i skuffa. Det skortar nemleg mykje på fullnøgjande [caption id="attachment_510" align="alignright" width="293"] Folk som treng det, har høreapparat i skuffa[/caption] tilbod om opplæring i bruk og stell av slike apparat. Før opplæringsspørsmålet er løyst, vil ikkje Rikstrygdeverket gå inn for gratis høyreapparat til alle som treng eit slikt, slik de t.d. har det i
Til eit barn
Hardanger Politisk Skule Ymse

Brev til eit barn

[caption id="attachment_506" align="alignright" width="212"] Pål Sundvor "Brev til eit barn"[/caption] Av Pål Sundvor i «Nationen» Når eg ikkje har skrive dette brevet før, er det kort og godt fordi eg ikkje visste korleis eg skulle forma det. Eit brev til eit vakse mennske kan ein forma heller likesælt. Men når ein skal skriva eit brev til eit barn, då kan ein ikkje vera lettvint — og ein må samstundes vera
Forvirring
Hardanger Målkamp Politisk

«Midt-Noreg»-sak i Norsk Språkråd

[caption id="attachment_499" align="alignright" width="173"] Forvirring[/caption] Norsk Språkråd vil no bli spurt om ikkje fagutvalet i rådet kan uttale seg om ein bør verne språket mot Midt Noregnemninga og ikkje tillate at det blir eit nytt namn på kartet. Og dei som ber om dette vil nok passe på å gjere språkrådet merksam på at Midt Noreg no held på å gli inn i språket utan at korkje det offentlege eller
Kommunevåpen Odda
Hardanger Odda Kommune Politisk

Saksliste Odda kommunestyre onsdag 26. jan. 1977 kl. 18,00

Odda kommunestyre innkalles med dette til møte i Rådhuset [caption id="attachment_374" align="alignright" width="240"] Kommunevåpen Odda[/caption] . SAKLISTE: 1. Meldinger. 2. Aldersboligene på Kvitavoll. Utsatt OK-sak nr. 216 fra møte 29. des. 1976. 3. Organiseringen av kultursektoren i Odda kommune. Utsatt OK-sak nr. 221 fra møte 29. des. 1976. 4. Revisjonsmelding til regnskapet for 1975 for Odda kommunekasse, Odda El.verk, Odda komm. kinomatograf og Odda havnekasse. Utsatt OK-sak nr. 222 fra
Målkamp Politisk Skule

Norsklærarane vil styrkja morsmålet – Nytt landslag for norskundervisning.

Norsklærarane rundt om i landet innan alle skuleslag driv på og organiserer seg. Det første nummeret av bladet Norsklæraren [caption id="attachment_494" align="alignright" width="293"] Lærar[/caption] er no kome ut, og i februar skal Landslaget for norskundervisning skipast i Stavanger. Opptakten til dette skipingsmøtet kom på eit seminar i vår, om morsmålet i det norske utdanningssystemet. Det nye landslaget er ikkje meint å vera ei fagforeining som skal konkurrera med dei ulike
Noregsmållag logo
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Alle dialektar like bra Skriftleg opplæring i dialekt som krav i dialektveke

— Det bør bli høve for elevane i dei lågste klassene til å skrive på dialekten før dei gradvis blir rettleidde til å skrive på normalmålet, heiter det m.a. i dialektplattforma til mållaga, som vart vedtekne på eit sams styremøte mellom Noregs Mållag og Norsk Målungdom i Oslo. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="230"] Noregs Mållag[/caption] Dei to styra vedtok å skipe til dialektveke denne vinteren med, og den landsomfattande dialektveka i
OL-Moskva
Idrett Utanriks

Atten bygningar for 12 000 idrettsfolk

Olympiabyen i Moskva kjem til å ha eit flateinnhald på 1007 dekar, opplyser det sovjetiske pressebyrået [caption id="attachment_446" align="alignright" width="153"] OL-Moskva[/caption] NOVOSTI. Området som er valt ut ligg svært bra til, berre 10-15 minutt å køyre til idrettsanlegga i Lusjniki, rosportkanalen og sykkel banane. Det er heller ikkje langt inn til sentrum i Moskva, skriv Nynorsk Pressekontor. Planen er at det skal byggast 18 bygningar på 16 etasjar for dei