Gamalt nytt

Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Villeiande meiningsmålingar

Gallup-parodien skal halda fram enno ei stund. Norges Markedsdata har nemleg sett bukken til å passa havresekken, eller med andre ord, spurd partia om dei skal godkjenna DNF sitt framlegg om eit ekspertutval til å studera metodane deira, eller om dei skal halda fram som hittil i 1977. Kva motiv
Hardanger Idrett Odda Kommune

Nytt håp for herrehandballen i Odda?

Ein skal aldri vere kategorisk på førehand når ein pratar om idrett. Det synte Odda sitt herrehandbandballag sundag då laget klarte uavgjort 19-19 mot storfavoritten Kragerø. [caption id="attachment_349" align="alignright" width="300"] Herrehånballen i Odda i 2. divisjon[/caption] Etter ein fyrste omgang med klar Kragerø-dominans, men med ein utruleg Oddakeeper, rekna ein
Hardanger Odda Kommune Politisk

Odda sel og nektar sal av eigendomar

Odda formannskap hadde på møtet onsdag føre nokre søknader om kjøp av kommunale bustader og eigedomar. [caption id="attachment_374" align="alignright" width="240"] Kommunevåpen Odda[/caption] Formannskapet gjekk inn for å selja eigedomen Eidesmoen 1 til Sylvi Holm Bjørke og Olav Bjørke, eigedomen Eidesmoen 3 til Erik Folkedal, Eidesmoen 4 til Toralv Mikkelsen og
Hardanger Odda Kommune Politisk Ymse

No har Odda berre eitt nytt Rådhus

[caption id="attachment_386" align="aligncenter" width="300"] Tida då Odda hadde eit gammalt råd-hus er forbi.[/caption]
Dikt Hardanger Politisk Ymse

Fagforeiningen

Den tida «Fagen» rådde her åleine og dreiv eit to-tre øres streikespel, han gjorde samfunnet so mang eibeine, og sette grenser for eit sveltihel. [caption id="attachment_408" align="alignright" width="218"] Fagforeiningen[/caption] Men no når alle har ein fag i baken, og alle krev si sosiale prakt, no herjast tida av den leie
Odda Kommune Ullensvang

Marit Haugse til minne

Ei mor er borte, ein plass står tom Eit arbeid er gjort. Men ein truskap er lagt i smått og stort som ikkje kan målast i ord, og ingen kan fylla ditt rom. Hit du kom i krigens år og fann di lukka i grenda vår I liv og arbeid og husmoryrke
Hardanger Politisk Ymse

Foreldrerett – foreldreansvar STATEN SI MAKTGRENSE

I radio og fjernsyn har ein merka ei stigande interesse for barn og barneoppseding den siste tida. Det er gledeleg. Ein har teke fleire viktige spørsmål opp til drøfting: Kven har rett til å refsa born? Skal born i det heile få straff? Kven eig borna, staten eller foreldra? Kven
Hardanger Kjøtproduksjon

Ikkje lett for skogbruket i 1976 – betre for jordbruket

SKOGBRUKET I 1976 Marknadsføringa gjekk ikkje lett for skogbruket. Direktør Ivar Aavatsmark seier dette til Landbrukets Sentralforbund. Det var venta konjunkturoppgang, i andre halvåret serleg. Alle rekna med og spådde dette. Men året vart heller mellom dei tyngste av alle etter krigen — serleg for treforedlingsindustrien. Sagbruka fekk det lettare.
Dikt Døde Hardanger Ymse

Anna Djønne til minne

So er ho Anna og faren or grenda. Dei vert burte dei gamle. [caption id="attachment_402" align="alignright" width="300"] Anna Djønne til minne[/caption] Men det er no slikt som hende, med alle dei gamle. Ho sleit seg ut på ein brattlendt gard, i daglegt strev og kav. Hundrad tusentals fotefar, på veg
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skræmande auke i vald- og narkotikasaker, viser eit oversyn frå Hardanger Politikammer

Ein oversikt over arbeidsmengda til Hardanger Politikammer for 1976 syner at drukken skapsforeseelsar har minka til under det halve i høve til 1975, medan talet på narkotikasaker som er etterforska syner ein farleg auke også i Odda. Det er politi meistar Finn Steinkopf som seier dette til «Hardanger». At talet
Hardanger Odda Kommune Ymse

Stor byggeaktivitet i Odda i 1976 – Enno mykje att før bustadstandarden er lik landsgjennomsnittet

Ein årsoversikt frå bygningsrådet fortel at byggeaktiviteten har vore stor i Odda i 1976, men det er trong for like stor aktivitet i åra framover om Odda skal få ein bustadstandard som er lik landsgjennomsnittet. Det var bygningssjef Olav Bjørke som sa dette på ein pressekonferansen tysdag. Omlag 383 saker
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Språkformannen om Langslet-kritikken: – Skremande mangel på språkpolitisk kontakt.

Aviser og kringkasting har kunna melde om sterk kritikk frå Stortinget når det gjeld verksemda til Norsk Språkråd. Høgre sin kultur-førar, Lars Roar Langslet, kom med ein interpellasjon der han gjekk hardt ut mot verksemda til Norsk Språkråd. Han meinte mellom anna at visse innstillingar som Rådet har kome med
Eidfjord kommune Hardanger Politisk Ymse

Tone Moger i Eidfjord: Kva med likestilling i nemnder og råd?

Det var ei lang saksliste medlemmene i Eidfjord kommunestyre skulle koma gjennom på det fyrste møtet etter [caption id="attachment_170" align="alignright" width="300"] Kommunestyre Eidfjord 1977[/caption] at Eidfjord vart eigen kommune frå 1. Januar. Det stod 46 saker på sakslista, og dei fleste sakene gjekk greitt unna. Over 30 av sakene var
Hage/dyrking Jondal Kvam herad Politisk Ullensvang Ymse

Regional differensiering av dyrkingstilskot

Regjeringa vil endre reglane for tilskot til nydyrking. Dei nye reglane vil vere klare dette året, dersom Stortinget handsamar St.m. 14 om Landbrukspolitikken i vårsesjoen, får Nynorsk Pressekontor vite i Landbruks departementet. Dersom regjeringa får stønad frå fleirtalet i Stortinget, vil tilskotet ikkje berre bli avhengig av kor stort bruket

Sponsorar

Sponsorar